Private Moon installation in Nizhny Novgorod, NCCA Arsenal, 2017

Private Moon installation in Nizhny Novgorod, NCCA Arsenal, 2017